Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin sklepu internetowe E-SPORTLINE.PL

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Sklep e-sportline.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep e-sportline.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu e-sportline.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • 4.1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  • 4.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  • 4.3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),
  • 4.4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 • 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej e-sportline.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 • 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej e-sportline.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 • 3. FORUM DYSKUSYJNE - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę umożliwiająca wymianę wzajemnych poglądów oraz informacji w czasie rzeczywistym między Usługobiorcami. Administratorem oraz moderatorem Forum jest Usługodawca.
 • 4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • 5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 • 7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.
 • 8. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • 9. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 • 10. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem e-sportline.pl.
 • 11. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE GRAŻYNA KOCIEŁ TOMASZ ZALEWSKI SPÓŁKA JAWNA, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000072616, NIP: 6271157662, REGON: 273069135, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Wolności 17, 41-500 Chorzów, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@e-sportline.pl, numer telefonu: +48 723 414 101.
 • 12. SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Produktów.
 • 13. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 • 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 • 15. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 • 16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 • 1. Sklep e-sportline.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 • 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 • 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 • 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 • 6. Zamówienia można składać:
  • 6.1 poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep e-sportline.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
  • 6.2 telefonicznie pod numerem telefonu: +48 723 414 101.
 • 7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 • 8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 • 9. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 08:00 do 16:00 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 8:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 • 10. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

§ 4
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 • 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8.
 • 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 • 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 • 4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:
  • 4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  • 4.2. formularz odstąpienia od umowy,
  • 4.3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 • 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 • 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu tj. fakturą VAT, która będzie przesyłana w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w Formularzu Zamówienia, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI

 • 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  • 1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • 1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24.pl),
  • 1.3. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.
 • 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 81 1050 1243 1000 0023 3929 1532 (Bank ING BANK ŚLĄSKI) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE GRAŻYNA KOCIEŁ TOMASZ ZALEWSKI SPÓŁKA JAWNA, NIP: 6271157662, ul. Wolności 17 41-500 Chorzów. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr........".
 • 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 • 4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 • 5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 • 6. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.2 Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

§ 6
KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 • 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 • 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  • 2.1. Czas kompletowania Produktu wynosi 1 dzień roboczy od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę.
  • 2.2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 • 3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane na terenie Polski, za pośrednictwem paczkomatów (InPost) oraz firmy kurierskiej (GLS).
 • 4. Klient, w tym Klient spoza Polski, może odebrać Produkt osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

§ 7
REKLAMACJA PRODUKTU

 • 1. Reklamacja z tytułu gwarancji.
  • 1.1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję Sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  • 1.2. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
  • 1.3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.
  • 1.4. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.
 • 2. Reklamacja z tytułu rękojmi.
  • 2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.). Sprzedawca nie odpowiada za wady z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego Konsumentem.
  • 2.2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@e-sportline.pl lub pisemnie na adres: ul. Wolności 17 41-500 Chorzów.
  • 2.3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  • 2.4. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Wolności 17 41-500 Chorzów.
  • 2.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
  • 2.6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
  • 2.7. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wygenerowanie oświadczenia jest możliwe za pośrednictwem generatora dokumentów dostępnego TUTAJ.
 • 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 • 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Wolności 17, 41-500 Chorzów.
 • 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 • 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 • 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
 • 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
  • 10.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • 10.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • 10.3 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • 10.4 w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 • 11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 9
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 • 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 • 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 • 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 • 5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 • 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 10
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 • 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • 1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  • 1.2. prowadzenie Konta w Sklepie,
  • 1.3. Newsletter,
  • 1.4. System Opinii.
 • 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 • 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 11
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 • 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 10 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 • 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • 2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
  • 2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  • 2.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  • 2.4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia Opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę.
 • 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • 3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  • 3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
  • 3.3. przeglądarka internetowa,
  • 3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 • 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 • 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 • 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 12
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 • 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@e-sportline.pl.
 • 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.
 • 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 13
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 • 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  • 1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
  • 1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@e-sportline.pl.
  • 1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  • 1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 • 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 14
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 • 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem e-sportline.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 14 pkt 3 oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością spółki PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE GRAŻYNA KOCIEŁ TOMASZ ZALEWSKI SPÓŁKA JAWNA, numer KRS: 0000072616, NIP: 6271157662, REGON: 273069135, ul. Wolności 17 41-500 Chorzów. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony e-sportline.pl, bez zgody Usługodawcy.
 • 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony e-sportline.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 • 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem e-sportline.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem e-sportline.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 • 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 • 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 • 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  • 4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  • 4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 • 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 • 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Zaufane Opinie IdoSell
4.79 / 5.00 39 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-09-27
Szybko i sprawnie
2021-06-04
Bardzo szybka wysyłka, polecam

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel